Salgs- og leveringsbetingelser
 
General Conditions of Sales and Delivery / Allgemeine Verkauf- und Lieferbedingungen
 

1. Anvendelse
Nedenstående betingelser er gældende for alle tilbud og leverancer fra og alle ordrer til Techno-Matic A/S (herefter kaldet sælger). Alle andre betingelser, bl.a. sådanne, som fremkommer i købers ordre eller lignende, er ikke bindende, uden særskilt skriftligt accept heraf fra sælger foreligger.

2.Tilbud og ordre
Skriftlige tilbud er bindende i 30 dage fra tilbudsdato, medmindre andet er anført i tilbuddet. Modtagne ordrer er først bindende for sælger, når ordrebekræftelse er afgivet eller ordren er effektueret. Ordrebekræftelser er med forbehold for eventuel opnåelse af importtilladelser. Sælger forbeholder sig ret til ændring af priser i afgivne ordrebekræftelser, hvis sælgers indkøbspris stiger mere end 5% på grund af valutakursændringer eller prisændringer hos sælgers leverandør. Det samme gælder ved løbende leverancer for de dele af leverancen, som på tidspunktet for en eventuel regulering endnu ikke er leveret. Ved løbende leverancer forbeholder sælger sig ligeledes ret til prisændringer, som følge af ændrede satser for told, moms og andre afgifter. Der beregnes ekspeditionsgebyr ved mindre ordrer. Afgivne ordrer er bindende for afgiveren, og ændringer eller annulleringer heraf kan kun foretages efter skriftlig aftale med sælgeren. Køber er ansvarlig for rigtigheden af oplysninger og specifikationer i afgivne ordrer med hensyn til specielt fremstillede produkter.

3.Fuldmagt
Ingen selvstændig person/selskab, så som agent, repræsentant eller mægler, er bemyndiget til at forpligte sælger uden skriftlig aftale herom.

4. Priser
Alle priser er ab sælgers adresse eksklusiv moms og inklusiv standardemballage. Dato for ordrens placering afgør dagsprisen. Alle tidligere bekendtgjorte priser kan ændres af sælger uden varsel, medmindre andet er skriftligt aftalt.

5. Levering
Levering sker ab sælgers lager, hvorefter køber bærer risikoen og alle omkostninger ved levering, herunder transportomkostninger. Leveringstiden, der er omtrentlig, angives særskilt på ordrebekræftelsen. I tilfælde af forsinket levering, er sælger forpligtet til at advisere køber herom, hvis leveringstiden overskrides med mere end 14 dage. Køber er ikke berettiget til at hæve handelen, medmindre forsinkelsen er væsentlig og overskrider 3 måneder. Køber kan ikke hæve handelen, såfremt forsinkelsen skyldes købers eller en underleverandørs forhold. Køber er i intet tilfælde berettiget til erstatning på grund af forsinkelse. I tilfælde af, at køber ikke tager imod levering på leveringstidspunktet, herunder misligholder sine afhentningsforpligtelser, er sælger berettiget til at hæve aftalen og gøre erstatningskrav gældende. Endvidere er sælger berettiget til at bortsælge eller oplagre varerne for købers regning. Ved oplagring henligger varerne for købers risiko.

6. Returvarer
Leverede varer og emballage tages ikke retur uden forudgående skriftlig aftale og kun ved franko forsendelser Ved returnering opkræves et gebyr. Paller, kasser og anden emballage, som debiteres særskilt, vil ikke blive krediteret. Specialfremstillede varer og bestillingsvarer tages aldrig retur.

7. Betaling
Betaling skal ske netto kontant ved varens modtagelse med mindre andet fremgår af faktura. Ved forsinket betaling beregnes et rentetillæg på 1,5% pr. påbegyndt måned. Køber er ikke berettiget til at anvende købesummen eller en del heraf til modregning, ligesom købers reklamation efter pkt. 9 ikke berettiger køber til at tilbageholde købesummen. Eventuelle indrømmede rabatter bortfalder ved manglende betaling af leverancen. Hvis der rykkes for betaling, kan der blive pålagt et rykkergebyr på kr 100,00 pr gang. Efter anden rykker overdrages sagen til inkasso, og de deraf følgende inkassoomkostninger betaler køber.
Varer er solgt med ejendomsforbehold, hvorefter sælger er berettiget til at tage den solgte vare tilbage, såfremt køber helt eller delvist misligholder sin betalingsforpligtelse. Ejendomsforbehold for Tyskland fremgår af punkt 8 nedenfor.


8. Ejendomsforbehold. 
Enhver leveret vare forbliver sælgers ejendom, indtil den er betalt.

Tysk ejendomsforbehold:

Eigentumsvorbehalt
  1. Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung sämtlicher Forderungen aus der Geschäftsverbindung, einschliesslich Nebenforderungen, Schadenersatz-ansprüchen und Einlösungen von Schecks und Wechseln, Eigentum des Verkäufers.
  2. Der Eigentumsvorbehalt bleibt auch dann bestehen, wenn einzelne Forderungen des Verkäufers in eine laufende Rechnung aufgenommen und der Saldo gezogen und anerkannt wird.
  3. Wird Vorbehaltsware vom Käufer zu einer neuen beweglichen Sache verarbeitet, so erfolgt die Verarbeitung für den Verkäufer, ohne dass dieser hieraus verpflichtet wird. Die neue Sache wird Eigentum des Verkäufers. Bei Verarbeitung, Vermischung oder Vermengung mit nicht dem Verkäufer gehörender Ware erwirbt der Verkäufer Miteigentum an der neuen Sache nach dem Verhältnis des Fakturenwertes seiner Vorbehaltsware zum Gesamtwert.
  4. Der Käufer ist zur Weiterveräusserung, zur Weiterverarbeitung oder zum Einbau der Vorbehaltsware nur unter Berücksichtigung der nachfolgenden Bestimmungen und nur mit der Massgabe berechtigt, dass die Forderungen gemäss Buchstabe f). auf den Verkäufer auch tatsächlich übergehen.
  5. Die Befugnisse des Käufers, im ordnungsgemässen Geschäftsverkehr Vorbehaltsware zu veräussern, zu verarbeiten oder einzubauen, enden mit dem Widerruf durch den Verkäufer infolge einer nachhaltigen Verschlechterung der Vermögenslage des Käufers, spätestens jedoch mit seiner Zahlungseinstellung oder mit der Beantragung bzw. Eröffnung des Insolvenzverfahrens über sein Vermögen.
  6. 1)Der Käufer tritt hiermit die Forderung mit allen Nebenrechten aus dem Weiterverkauf der Vorbehaltsware - einschliesslich etwaiger Saldoforderungen - an den Verkäufer ab.
2) Wurde die Ware verarbeitet, vermischt oder vermengt und hat der Verkäufer hieran in Höhe seines Fakturenwertes Miteigentum erlangt, steht ihm die Kaufpreisforderung anteilig zum Wert seiner Rechte an der Ware zu.
 
3) Hat der Käufer die Forderung im Rahmen des echten Factorings verkauft, wird die Forderung des Verkäufers sofort fällig und der Käufer tritt die an ihre Stelle tretende Forderung gegen den Factor an den Verkäufer ab und leitet seinen Verkaufserlös unverzüglich an den Verkäufer weiter. Der Verkäufer nimmt diese Abtretung an.
  1. Der Käufer ist ermächtigt, solange er seinen Zahlungsverpflichtungen nachkommt, die abgetretenen Forderungen einzuziehen. Die Einziehungsermächtigung erlischt bei Widerruf, spätestens aber bei Zahlungsverzug des Käufers oder bei wesentlicher Verschlechterung der Vermögensverhältnisse des Käufers. In diesem Fall wird der Verkäufer hiermit vom Käufer bevollmächtigt, die Abnehmer von der Abtretung zu unterrichten und die Forderungen selbst einzuziehen.
  2. Übersteigt der Wert der für den Verkäufer bestehenden Sicherheit dessen sämtliche Forderungen um mehr als 20 %, so ist der Verkäufer auf Verlangen des Käufers oder eines durch die Übersicherung des Verkäufers beeinträchtigten Dritten insoweit zur Freigabe von Sicherheiten nach seiner Wahl verpflichtet.
  3. Pfändungen und Sicherungsübereignungen der Vorbehaltsware bzw. der abgetretenen Forderungen sind unzulässig. Von Pfändungen ist der Verkäufer unter Angabe des Pfändungsgläubigers sofort zu benachrichtigen.
  4. Die Geltendmachung des Eigentumsvorbehaltes sowie Pfändungen der Vorbehaltsware durch den Verkäufer gelten nicht als Rücktritt vom Vertrag.
9.Reklamations- og undersøgelsespligt
Når køber modtager varer, er han forpligtet til straks at undersøge disse. Indsigelse om mangler skal ske skriftligt inden 8 dage efter varens afsendelse fra sælgers lager. Overholder køber ikke de anførte frister, fortaber han retten til at gøre manglen gældende.

10.Afhjælpning af fejl og mangler
Sælger er ikke ansvarlig for fejl eller mangler ved det solgte, medmindre væsentlig uagtsomhed fra sælgers side kan påvises. Sælgers garantiforpligtelse er begrænset til mangler, som opstår under de i aftalen forudsatte arbejdsforhold og ved korrekt anvendelse. Sælger er ikke erstatningspligtig for skader og mangler opstået som følge af fejl uden for produktets klemmerække eller stik, såsom kortslutninger, uvedkommende software overført sammen med data via kommunikationsmedier eller lagermedier såsom virusprogrammer. Sælgers garantiforpligtelse bortfalder som følge af mangelfuld vedligeholdelse, forkert opbevaring, forkert anvendelse, midlertidig afmontering af chassisdele (åbning af produktet) foretaget af andre end sælger, forkert montering fra købers side i strid med sælgers instruktion, ændringer foretaget uden sælgers skriftlige godkendelse eller reparationer, som køber har udført på fejlagtig måde. Sælgers forpligtelser omfatter ikke skader, som følge af usædvanlig brug eller overlast, ligesom de ikke omfatter normal slitage og forringelse. For hardwareprodukter med pålagt software bortfalder sælgers forpligtelser, hvis andre end sælger foretager ændringer i programmer, ændringer i programinstallationer, ændringer i de af programmer anvendte basis-opsætninger, tilføjelse af programinstallationer, herunder installation af ekstra udstyr. Sælger kan forlange, at køber returnerer varen franko til sælgers adresse med en skriftlig redegørelse for manglen. Ved reparation eller ombytning skal levering ske franko til sælgers adresse. Er varen behæftet med væsentlige fejl eller mangler, er sælger forpligtet og berettiget til - efter eget valg - at afhjælpe manglen, at foretage omlevering, give forholdsmæssigt afslag i prisen, eller betale erstatning. Transport-, forsikrings-, rejse-, montage- og andre omkostninger ved afhjælpning eller omlevering betales af køber. Sælgers erstatningspligt er maksimeret til fakturaprisen for den mangelfulde vare, og sælger kan under ingen omstændigheder gøres erstatningspligtig for indirekte tab, så som afsavnstab, driftstab og tab af data. Sælgers ansvar ophører 1 år efter leveringsdatoen.

11.Produktansvar
Sælger er kun ansvarlig for skade på person eller ting forvoldt af sælgers varer, såfremt det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse ved en af sælger leveret vare samt det bevises, at varen er defekt, at skaden skyldes denne defekt, og der er årsagssammenhæng mellem skaden og defekten. Endvidere er sælger ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, medens varen er i købers besiddelse, eller ansvarlig for skade på varer, som er fremstillet af køber og hvori sælgers vare indgår, ligesom sælger ikke er ansvarlig for driftstab, tidstab, avancetab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab. I tilfælde af, at sælger bliver pålagt ansvar, som rækker ud over det ovennævnte ansvar, er køber pligtig til at holde sælger skadesløs herfor. Sælgers ansvar for skade kan ikke overstige DKK 5.000.000. Køber er pligtig til at lade sig sagsøge for samme domstol/voldgiftsret, som behandler spørgsmålet om sælgers produktansvar.

12.Force majeure
Sælger er ikke erstatningspligtig for manglende opfyldelse af sine forpligtelser, såfremt sælger kan godtgøre, at dette skyldes en hindring uden for hans kontrol, så som strejke, lockout, eksport- eller importforbud, embargo, forsinket eller mangelfuld levering af materialer fra underleverandører, produktionsstop, mangel på energi eller transportmuligheder eller force majeure i øvrigt. I så fald er sælger berettiget til at forlænge leveringstiden tilsvarende eller til at hæve aftalen. Så snart hindringen er ophørt, er hver af parterne forpligtet til at følge aftalen, medmindre sælger forinden har hævet aftalen. En hindring på mere end 3 måneder berettiger hver af parterne til at hæve aftalen.

13.Beskyttelse af rettigheder
Sælger bevarer ophavsret og ejendomsret til software, det medium, hvorpå det er kopieret samt efterfølgende kopier af programmellet, uanset i hvilken form eller på hvilket medium, originalen og kopierne måtte være. Salg af eksemplarer af software giver ingen ophavsret til programmellet. Brug af sælgers varemærke i forbindelse med salg af sælgers produkter giver ikke brugeren nogen ejendomsret til dette varemærke. Køber opnår ingen ret til sælgers industrielle rettigheder ved køb af eksemplarer af produktet og køber er uberettiget til at misbruge oplysninger, som han måtte komme i besiddelse af om produktet, ligesom han er uberettiget til at anvende produktet på en måde, der krænker sælgers rettigheder.

14.Produktinformation
De tekniske specifikationer og andre opgivne mål i katalogmateriale er af vejledende karakter, og sælger påtager sig intet ansvar for fejl i dette materiale. Alle oplysninger og data, som findes i dette materiale, herunder prislister, er kun bindende i det omfang, ordrebekræftelsen udtrykkeligt henviser til det.

15.Tegninger og beskrivelser
Alle tegninger og tekniske dokumenter vedrørende udvikling og fremstilling af produktet, som før eller efter aftalens indgåelse er overladt til køber, tilhører sælger og kan ikke uden samtykke fra sælger anvendes til andre formål end montering, igangsætning, drift og vedligeholdelse af produktet. Endvidere må det nævnte materiale ikke uden samtykke anvendes, kopieres, reproduceres, overgives til eller på anden måde bringes til tredjemands kundskab. Materialet skal på sælgers forlangende returneres.

16.Lovvalg og værneting
Nærværende aftale er underkastet dansk rets regler, bortset fra dansk rets internationale henvisningsregler. Alle tvistigheder, der opstår i forbindelse med nærværende aftale, skal endelig afgøres af Retten i Aalborg, Danmark.