Emissionskontrol

Emissioner og partikler fra forbrændingsmotorer er en af de store kilder til forurening både i Danmark og internationalt. Der arbejdes meget med at begrænse udledningen og både til lands og vands er der indført grænseværdier, som til stadighed skærpes.

For at overholde disse grænser arbejdes der målrettet med at udvkle nye rensningsteknologier, nye motortyper og nye brændstofsammensætninger, som kan begrænse udledningen. Når der findes grænseværdier finder der også kontrol, og til det bruges forskellige former for måleudstyr.

Emissionskontrol er et nyt forretningsområde for Techno-Matic. Vi har i samarbejde med Teknologisk Institut i Aarhus søgt om og modtaget støtte fra MUDP midlerne til udvikling af et mobilt kontrol apparat:

"Projektets formål er at udvikle en kompakt, fjernaflæst emissionsmåler til maskiner og køretøjer med forbrændingsmotor. Måleren indeholder en GPS-enhed samt NOX-sensor, en O2-sensor samt en sensor til måling af partikler. Der anvendes kommercielt tilgængelig sensorteknologi fra bilindustrien. Måleren vil kunne monteres direkte på udstødningsrøret, uden indgreb i ledningsnet eller andet, og vil pga lav vægt og hurtig betjening gøre det mulig samtidigt at monitorere og fjernaflæse emissioner fra et større antal maskiner eller køretøjer."

De første prototyper er i proces, og vi forventer at kunne lave de første test i foråret 2017.

Elektronikken bag kontrolenheden laves, så dele heraf kan genbruges i forbindelse med andre typer målinger, f.eks af brændeovne.